Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników stanowi Prezydent Miasta Włocławka. Jest najwyższą władzą Spółki.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

– zatwierdzenie kierunków rozwoju Spółki, rocznych i wieloletnich planów jej działania,
– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły
   rok obrotowy,
– rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia przez Spółkę, powyżej wartości określonej
   w umowie Spółki,
– podjęcie uchwały o podziale zysków lub o sposobie pokrycia strat,
– udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
– powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
– ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej,
– zatwierdzenie Regulaminu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
– emisja obligacji,
– podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, tworzenie i znoszenie innych kapitałów i funduszy,
– umorzenie udziałów,
– tworzenie i znoszenie funduszy celowych i specjalnych,
– zmiana Umowy Spółki,
– decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki, innego podmiotu gospodarczego, lub organizacji społecznej oraz
   o wystąpieniu z niej,
– wyrażenie zgody na objęcie, nabycie lub zbycie przez Spółkę udziałów lub akcji w innej Spółce,
– decydowanie o połączeniu z inną spółką lub rozwiązaniu, likwidacji Spółki oraz tworzenie spółek,
– decydowanie odnośnie dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdyby straty przekroczyły sumę kapitału zapasowego
   i kapitałów rezerwowych oraz połowy kapitału zakładowego,
– zbycie, wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego
   prawa rzeczowego,
– wyrażenie zgody na zbycie bądź zastawienie udziałów przez Wspólnika,
– udzielanie gwarancji i poręczeń,
– wystawianie weksli,
– ustanawianie obciążeń na składnikach majątkowych Spółki,
– wyrażenie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości
   lub w prawie użytkowania wieczystego i ich obciążenie,
– wyrażenie zgody na realizację nieplanowanych zadań inwestycyjnych i zaciągania wynikających z nich zobowiązań,
– w innych sprawach wniesionych przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Wspólników.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>