Zarząd Spółki

Prezes Zarządu – Katarzyna Minett

Zarząd Spółki jest jej organem wykonawczym, kieruje całokształtem jej działalności i reprezentuje ja na zewnątrz. Zarząd działa zgodnie z umową Spółki, przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, regulaminami wewnętrznymi Spółki i obowiązującymi przepisami. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Zgromadzenia Wspólników. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i poza-sądowych. W przypadku Zarządu jednoosobowego, sprawy Spółki prowadzi Prezes Zarządu.

Zarząd uprawniony jest w szczególności do:
– podejmowania działań zastrzeżonych dla Zarządu na podstawie Kodeksu spółek handlowych,
– zarządzania majątkiem Spółki,
– zaciągania zobowiązań i zawierania umów z zastrzeżeniem przypadków, gdy wymagana jest zgoda Zgromadzenia Wspólników
lub Rady Nadzorczej,
– zatwierdzania regulaminów określających wewnętrzny porządek, organizację oraz prawa i obowiązki pracowników
i pracodawcy,
– wprowadzenia regulaminu wynagradzania,
– zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników,
– przygotowania corocznego sprawozdania z działalności Spółki,
– składania wniosków na Zgromadzeniu Wspólników w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty,
– zawierania i rozwiązywania z pracownikami Spólki umów o pracę, ustalanie ich wynagrodzeń na zasadach określonych
w regulaminie wynagradzania,
– występowania do innych organów Spółki z wnioskami we wszystkich pozostałych sprawach.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>