Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza, powołana przez Zgromadzenie Wspólników, funkcjonująca przy Spółce Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe jest jej stałym organem nadzoru i kontroli. Rada Nadzorcza jest organem kolegialnym i działa w oparciu o regulamin przyjęty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Członkowie Rady mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach i pracach Zarządu.

Rada Nadzorcza składa się z trzech osób. Aktualnie zasiadają w niej:
Jolanta Laskowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Damian Chełminiak– Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Krzysztof Śmigielski – Sekretarz Rady Nadzorczej

Do zadań Rady Nadzorczej w szczególności należy:
– sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej dziedzinach,
– ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami Spółki,
jak i ze stanem faktycznym,
– ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku uzyskanego
w danym roku obrotowym lub pokrycia straty,
– składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny ww. sprawozdań,
– stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium,
– zawieszanie, na okres do 3 (trzech) miesięcy z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu
lub całego Zarządu Spółki,
– powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,
– kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
– wykonywanie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej czynności wobec członków Zarządu, dotyczących zatrudnienia,
– ustalanie liczbowego składu Zarządu Spółki,
– zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu Zarządu,
– dokonanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
– rozpatrywanie sporów pomiędzy Zarządem a Wspólnikiem,
– delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą
sprawować swoich czynności,
– opiniowanie wniosków Zarządu Spółki przedkładanych Zgromadzeniu Wspólników.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>