Partnerstwo publiczno-prywatne

11.09.2019MEMORANDUM INFORMACYJNE WRAZ Z ANKIETĄ NA POTRZEBY TESTOWANIA RYNKU WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH REALIZACJĄ PROJEKTU PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO PN. BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA WE WŁOCŁAWKU PRZY UL. TUMSKIEJ W FORMULE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO.

27.11.2019 – OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

ZAMAWIAJĄCY:

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., ul. Ptasia 2A lok.15, 87-800 Włocławek

KRS 0000682913, NIP 8883129675, REGON 367220450, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu,
VII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 38 472 000,00 zł.

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o., ul. Ptasia 2A lok.15, 87-800 Włocławek

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Katarzyna Minett, nr telefonu: 54 426 27 44, adres email: kminett[at]mbm[dot]wloclawek[dot]pl

Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.

ul. Ptasia 2a lok. 15, 87-800 Włocławek

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku Urzędu Miasta we Włocławku przy ul. Tumskiej”

I. PODSTAWA PRAWNA

Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a – 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU

1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku Urzędu Miasta we Włocławku przy ul. Tumskiej wg Agendy stanowiącej Załącznik nr 2.

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy, ewentualnie doradztwo w ww. zakresie

3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM

1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1)

2. Zgłoszenia można składać:

a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro[at]mbm[dot]wloclawek[dot]pl;

3. Termin składania zgłoszeń: 2 grudnia 2019r. do godz. 1500

4. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

5. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU

1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.

3. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym.

4. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

5. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego”.

6. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie konsultacji.

7. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest do 31 stycznia 2020 roku.

03.02.2020 – INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

W dniu 27.11.2019r. na stronie internetowej Miejskiego Budownictwa Mieszkaniowego sp. z o.o. http://bip.mbm.wloclawek.pl/partnerstwo-publiczno-prywatne/ zamieszczono ogłoszenie o Dialogu Technicznym związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest przedsięwzięcie pn. „BUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH ORAZ BUDYNKU URZĘDU MIASTA WE WŁOCŁAWKU PRZY
UL. TUMSKIEJ” w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Do ogłoszenia została załączona Agenda dialogu w celu umożliwienia przygotowania się w jednakowy sposób wszystkim zainteresowanym podmiotom.
Dialog techniczny prowadzony był na postawie art. 31a – 31d ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dialogu uczestniczyło 4 Wykonawców. W wyniku przeprowadzonego dialogu technicznego Miejskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o.o. pozyskała informacje m.in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz szacunkowej wartości zamówienia.

Dziękujemy za udział wszystkim podmiotom uczestniczącym w Dialogu Technicznym.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>